Larvik båtforening - Vadskjær båthavn

 

Skriv navn og adresse + telf.nr på en melding om medlemskap på epost til følgende adresse:

epost@larvikbaatforening.com

Registrering på venteliste for båtplass:

Meld deg inn i  Larvik Båtforening ved å betale medlems-

kontingent på kr 300,- til konto nr.: 2540.02.06530

Skriv navn og adresse + telf.nr. i kommentarfeltet på innbet.

Her må også anføres hvor bred plass som ønskes.

Plassbredde er båtbredde pluss minimum  20-30 cm.

Vi har plasser på 2,25 - 3,50 m i intervaller på 0,25 m.

 

 

Søknadsskjema båtplass Larvik Båtforening

Klikk på last ned fil nedenfor så lastes søknadskjema opp.
Søknadsskjema sendes til: epost@larvikbaatforening.com

REGLEMENT FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER I LARVIK SOM DRIVES AV BÅTFORENINGER:

§ 2-1: Søknad om båtplass:

Den som ønsker plass for båt i kommunal småbåthavn må sende skriftlig søknad til båtforeningen i den aktuelle havnen.

Av søknaden må fremgå:

- søkerens navn, fødselsdato, tlf. nr., e-post adresse og bopel,

- hva slags båt det søkes om plass for type, lengde og bredde.

- dersom søkeren har båt på søknadstidspunkt må registreringsnummer oppgis.

- om søkeren har båtplass i annen havn

Den enkelte båtforening kan kreve ytterligere relevante opplysninger.

Dersom søkeren ikke er fast bosatt i Larvik kommune, må oppgis hvilken tilknytning han har til kommunen, evt. med adresse til feriebolig.