Fortøyningsguide-2

Havnereglement LBF - mars 2019

Havnereglement for Larvik Båtforening (LBF)
Klikk på linken last ned fil eller les lengere ned på siden.

Reglement for leieavtale 2018

 

 

 

Regler ved leie av båtplass i

Vadskjær båthavn v/Larvik båtforening (LBF)

 

                       

1.      Leieobjekt

Leieforholdet omfatter båtplass i Vadskjær båthavn og mulighet for opplagsplass på land.  Alle båter blir merket med oblat «Larvik båtforening»

 

2.      Depositum /Leie og leiens regulering /Betaling

Ved tildeling av båtplass betaler leietaker et depositum i.h.h.t plassens størrelse.  Denne blir tilbakebetalt ved leiens opphør fratrukket eventuelle krav som LBF måtte ha mot leietaker.

Leien fastsettes for ett år av gangen og skal hvert år betales etter påkrav fra utleier

og med betalingsfrist som er påført på fakturaen.

Ved forsinket betaling påløper purreomkostninger. Leietaker er oppmerksom på at manglende betaling er å anse som mislighold av leieforholdet.

 

3.      Drift – og ordensregler

I tillegg til disse reglene gjelder havnereglement for Vadskjær båthavn og Reglement for Larvik Småbåthavner. Leietaker plikter å sette seg inn i disse og til enhver tid forholde seg til gjeldende retningslinjer. (under fane reglement m.m.) Leietaker er pliktig til å informere dersom adresse, mail og telefonnummer endres

 

4.      Fremleie

Leietaker har ikke anledning til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til andre.

 

5.      Merverdiavgift

Dersom utleier plikter å innkreve og betale merverdiavgift av leiebeløpet, kommer avgiften i tillegg til leieprisen.

 

6.      Leieforholdets varighet/oppsigelse

Leieforholdet kan av begge parter sies opp i tidsrommet 1. oktober – 1. mars med virkning for kommende sesong. Oppsigelse av leietaker skal begrunnes med brudd på punkter i forhold til reglement/vedtekter. Manglende betaling av leie innen forfall, jfr. pkt. 2 regnes i alle tilfelle som oppsigelse fra leietakers side.

 

7.      Mislighold

Ved enhver form for mislighold av denne avtale ref p. 3, så har utleier anledning til å si opp leieforholdet med virkning for kommende båtsesong.

Dersom leietaker forbryter seg mot reglene på ny eller gjør seg skyldig i annet vesentlig mislighold (se vedtekter og havnereglement, omfatter bl.a. vedlikehold og tilsyn med båt m.v.), har utleier rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Leietaker plikter da straks å fravike båtplassen.

 

Ved heving har ikke leietaker krav på tilbakebetaling av innbetalt leie, verken helt eller delvis. Leietaker må derimot betale alle omkostninger som eventuell nødvendig tvangsfravikelse, opprydding, utbedring m.v. måtte føre med seg.

 

                                   *          *          *          *

 

 

Larvik 2018

 

 

Larvik Båtforening

     styret

Havnereglement LBF mars.2019

 

                                                                                             

 

Havnereglement for Larvik Båtforening (LBF)

Båtplassen

 • Båtens lengde og bredde skal være tilpasset plassen
 • Båten skal være forsvarlig fortøyd med 4 strekkavlastere
 • Båtplasser festet mot land/molo skal være ledig for opptak av bommer innen 1/11
 • Båtplasser på flytebrygge kan benyttes som vinterplasser (kun etter avtale og anvisning fra opplagsansvarlig)
 • Bytte av båt skal meddeles styret (for å sikre at den er tilpasset plassen)

 

Vinteropplag

 • Båter i opplag skal legges som anvist av opplagsansvarlig.
 • Hengere/traller eller annet opplagsutstyr skal merkes med navn/plassnr/telefon nr. Umerkede traller/utstyr vil bli fjernet.
 • Båten skal sikres forsvarlig, bølgeblikkplater etc skal ikke brukes.
 • Båter som ikke har båtplass i havnen betaler leie fastsatt av LBF.
 • Opplag etter 1/6 skal ikke finne sted uten avtale med opplagsansvarlig.

Avfall

 • Det er forbudt å tømme toalett/fiskeslo/olje/kjemikalier ol. i havnen.
 • Foreningens avfallsplan er hengt opp på info-tavle og tilgjengelig på Larvik Båtforenings hjemmeside.

Kran

 • Benyttes kun av foreningens valgte kranførere.
 • I opp- og uttakssesongen vår og høst tillates ikke båter å ligge i kranen uten spesiell avtale med kranfører/styret. Utover denne sesongen tillates max 2 døgn
 • Det betales avgift for kranløft, jfr. Prisliste
 • Båteier er selv ansvarlig for skade som oppstår på båten ved opptak/utsett. (jfr. Ansvarsforsikring)

 

Dugnad

 • En fellesdugnad pr. år, medio juni.
 • Dugnadsarbeid ved vedlikehold etc. honoreres etter avtale.

 

Vakt

 • Vaktordningen er opphørt pga det er installert overvåkningsutstyr våren 2018.

 

Forsikring

 • Alle leietakere skal ha ansvarsforsikring (beskyttelsesforsikring) Forsikringen skal beskytte båteier ved uaktsomhet som medfører skade på tredjemann.

 

Generelt

 • Alvorlig-/gjentagende brudd på regelverket kan medføre oppsigelse av båtplass.
 • Hvis båtforeningen må aksjonere for å ordne opp i en situasjon og leietaker har forsømt sitt ansvar iht. regelverket, kan leietaker bli stilt økonomisk ansvarlig.

 

Larvik mars 2019

                                                                                             

 

 

AVFALLSPLAN LARVIK BÅTFORENING

 

Båthavnreglement havner drevet av båtforeninger-20.8.2017

Vedtatt av Larvik havnestyre 20.8.2017
Klikk på: Last ned fil